Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถจ.
การชะลอการนำส่งคืนงบประมาณ โครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิ... (23 ก.ค. 2564)  
มอบหมายภารกิจในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - ... (23 ก.ค. 2564)  
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai water plan ประจำปี 2566 - 257... (23 ก.ค. 2564)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุุดหนุนทั่วไ... (22 ก.ค. 2564)
มอบหมายภารกิจในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - ... (22 ก.ค. 2564)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ 2564 สำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน ... (22 ก.ค. 2564)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ 2564 (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน) ไตรมาสที่ 4 (กรก... (22 ก.ค. 2564)
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (22 ก.ค. 2564)
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร... (22 ก.ค. 2564)
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ (ระบบประ... (22 ก.ค. 2564)
การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ... (22 ก.ค. 2564)
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต... (22 ก.ค. 2564)
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.บึงกาฬ) ครั้งที่ 7/25... (21 ก.ค. 2564)
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form (20 ก.ค. 2564)
การสำรวจข้อมูลการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์โควิด - 19 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรป... (20 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคั... (20 ก.ค. 2564)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 ก.ค. 2564)
ประกาศเลื่อนวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน... (19 ก.ค. 2564)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการออนไลน์ (19 ก.ค. 2564)
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (19 ก.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบ... (20 ก.ค. 2564)  

ประชุมการตรวจราชการทางไกล... (20 ก.ค. 2564)  

ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันก... (20 ก.ค. 2564)  

ตรวจเยี่ยมคณะทำงานตรวจประ... (15 ก.ค. 2564)

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็... (15 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานท... (13 ก.ค. 2564)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการป้อ... (13 ก.ค. 2564)

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบปร... (07 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (07 ก.ค. 2564)

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ... (06 ก.ค. 2564)

สรุปแนวทางการช่วยเหลือประ... (01 ก.ค. 2564)

แนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูล... (01 ก.ค. 2564)

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจ... (01 ก.ค. 2564)

ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณ... (30 มิ.ย. 2564)

ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น/ ... (30 มิ.ย. 2564)

ประชุมหารือข้อราชการกรมส่... (28 มิ.ย. 2564)

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสา... (28 มิ.ย. 2564)

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นา... (23 มิ.ย. 2564)

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นา... (23 มิ.ย. 2564)

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นา... (23 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ... (04 มิ.ย. 2564)  
ประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (22 ส.ค. 2562)  
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต... (14 ส.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่อ... (07 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเ... (25 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (14 ก.พ. 2562)
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ... (18 ธ.ค. 2561)
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานส่ง... (16 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงา... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (30 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (15 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส... (01 พ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างขยายท่อประปาหลัก ม.12 บ้านโนนตาผา อบต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ (19 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (16 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชก... (08 มี.ค. 2559)
แบบ ปร.5ถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
แบบ ปร.4ถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
รายละเอียดถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th