Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หน้ากากอนามัย) จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

20 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมการตรวจราชการทางไกล(zoom) ของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์)

20 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

15 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

15 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ชุดที่ 2 ประจำปี 2564

13 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่

13 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น รับพระราชทาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

07 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองบึงกาฬ)

07 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

06 ก.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.บึงกาฬ)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th