Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การดำเนินการโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งชุมชน
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๓๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๔ จำนวน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๔ จำนวน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งวดที่ ๔ จำนวน ๓ เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)
03 ก.ค. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งแนวทางการประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด และอำเภอสะอาด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560
29 มิ.ย. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" และการประเมินหมุู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
29 มิ.ย. 2560 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                                              โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
                                                                              กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
                                                                              กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
                                                                              กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
                                                                              กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
                                                   โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th