Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถจ.
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
17 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ คู่มือการสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb
17 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำหลักสูตรงานดินซีเมรต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และหลักสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น "การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ"
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
16 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งระยะเวลาการรายงานผลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบ info
15 ม.ค. 2562 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ รายงานชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                                              โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
                                                                              กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
                                                                              กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
                                                                              กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
                                                                              กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
                                                   โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th