Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 มิ.ย. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ หารรือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/จังหวัด

15 มิ.ย. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกก่อง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

14 มิ.ย. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลพรเจริญและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

14 มิ.ย. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ซักซ้อมแนวทางการรายงานค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แนวทางการสมัครโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

31 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การใช้เงินของ สปสช. เพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนของ อปท.

31 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

28 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การช่วยเหลือประชาชน : กรณีช่วยเหลือไฟไหม้บ้านหลังเดียว

28 พ.ค. 2564
บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th