Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถจ.
การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนิติบุคคล (11 ส.ค. 2565)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (10 ส.ค. 2565)  
ประทับตรา เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนา... (09 ส.ค. 2565)  
แก้ไขประกาศ ก.ท.จ.บึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่... (09 ส.ค. 2565)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั... (08 ส.ค. 2565)
ประทับตรา เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการดครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่ว... (05 ส.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "มีดีต้องแชร์" (05 ส.ค. 2565)
ชะลอการเรียกรายงานตัวตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) (05 ส.ค. 2565)
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนิ... (04 ส.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (04 ส.ค. 2565)
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (04 ส.ค. 2565)
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมา... (04 ส.ค. 2565)
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 (04 ส.ค. 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เง... (04 ส.ค. 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทา... (04 ส.ค. 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2565 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที... (04 ส.ค. 2565)
ประกาศคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ประจำปีงบป... (04 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90... (04 ส.ค. 2565)
การขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสก... (04 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย (03 ส.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.บึงกาฬ ประชุมชี้แจงกา... (26 เม.ย. 2565)  

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเม... (26 ม.ค. 2565)  

ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิ... (20 ม.ค. 2565)  

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม... (27 ธ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน... (12 พ.ย. 2564)

ประชุมนายกเทศมนตรีเพื่อสร... (12 พ.ย. 2564)

การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักต... (20 ต.ค. 2564)

ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนาม... (20 ต.ค. 2564)

ประชุมเตรียมความพร้อมในกา... (14 ต.ค. 2564)

ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานก... (11 ต.ค. 2564)

ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานก... (11 ต.ค. 2564)

การประชุมมอบนโยบายและชี้แ... (11 ต.ค. 2564)

ร่วมโครงการบ้านสวย เมืองง... (11 ต.ค. 2564)

สถจ.บึงกาฬ ประชุมคณะอนุกร... (14 ก.ย. 2564)

สถจ.บึงกาฬ จัดโครงการประช... (14 ก.ย. 2564)

สถจ.บึงกาฬ เข้าร่วมโครงกา... (07 ก.ย. 2564)

สถจ.บึงกาฬ ประชุมคณะกรรมก... (07 ก.ย. 2564)

ประชุมหารือข้อราชการกรมส่... (27 ส.ค. 2564)

ทถส.บึงกาฬ ร่วมเปิดศูนย์ร... (27 ส.ค. 2564)

โครงการเสริมสร้างองค์ความ... (24 ส.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด (02 ส.ค. 2565)  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (12 ม.ค. 2565)  
การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ... (04 มิ.ย. 2564)  
ประกาศประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสต... (14 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าก่อ... (07 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท... (17 พ.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเ... (25 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) (14 ก.พ. 2562)
ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ... (18 ธ.ค. 2561)
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานส่ง... (16 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงา... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (30 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (15 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส... (01 พ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างขยายท่อประปาหลัก ม.12 บ้านโนนตาผา อบต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ (19 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (16 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชก... (08 มี.ค. 2559)
แบบ ปร.5ถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : ฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th