Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณด้านการศึกษา กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" เพิ่มเติม
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การดำเนินขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ เป็นกรรมการวินิจัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
16 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 10/2561
15 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ การทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.๓ และป.๑
15 พ.ย. 2561 บึงกาฬ เมือง สถ.จ.บึงกาฬ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง ประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจำกัดของหน่วยปฏิบัติการ พ.ศ. ....

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                                              โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
                                                                              กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
                                                                              กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
                                                                              กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
                                                                              กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
                                                   โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th