Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2020 และโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563
Responsive image
วันที่ 25 พ.ย.2563 เวลา 10.10 น.  นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award 2020 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ชั้น 4 ตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ประเภทเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลหอคำ และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ อบต.โพธิ์หมากแข้ง ซึ่ง อบต.โพธิ์หมากแข้ง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 
ในระดับประเทศด้วย โดยมี โดยมีนางรุ่งจิตร อรรถสาร  ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงาน
     
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2563