Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนังสือราชการ สถจ.
กำหนดสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ... (26 เม.ย. 2561)  
รายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบ... (25 เม.ย. 2561)  
การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นต... (25 เม.ย. 2561)  
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561 (25 เม.ย. 2561)
การจัดหาหนังสือเพื่อมอบให้กับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านชุมชน และตำบล ขององค์กรป... (25 เม.ย. 2561)
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบั... (25 เม.ย. 2561)
แก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2561 (24 เม.ย. 2561)
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (24 เม.ย. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ ศพด. ของ อปท. (24 เม.ย. 2561)
การกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ (24 เม.ย. 2561)
แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561 (ไฟล์ Excel) (23 เม.ย. 2561)
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านน้ำเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561 (ไฟล์ Word) (23 เม.ย. 2561)
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561 (หนังสือประทับตรา) (23 เม.ย. 2561)
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ" (23 เม.ย. 2561)
แนวทางการปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐ... (23 เม.ย. 2561)
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี... (20 เม.ย. 2561)
ชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้... (19 เม.ย. 2561)
แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา โครงการ... (19 เม.ย. 2561)
การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ปี 2560 ของเทศบาล... (19 เม.ย. 2561)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงอนนไลน์ (19 เม.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
หลักเกณฑ์และปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครอง (18 เม.ย. 2561)  
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานส่ง... (16 ม.ค. 2561)  
ร่างประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงา... (10 ม.ค. 2561)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกค... (30 พ.ย. 2560)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (15 พ.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส... (01 พ.ย. 2559)
สอบราคาจ้างขยายท่อประปาหลัก ม.12 บ้านโนนตาผา อบต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ (19 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานส่งเสริมการปกคร... (16 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชก... (08 มี.ค. 2559)
แบบ ปร.5ถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
แบบ ปร.4ถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
รายละเอียดถนนหมู่3,1 (09 พ.ย. 2558)
เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2559การจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแ... (09 พ.ย. 2558)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก... (09 พ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดก... (09 พ.ย. 2558)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด... (09 พ.ย. 2558)
แบบ ปร.6อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพันทา อาเภอโซ่พิสัย... (09 พ.ย. 2558)
แบบ ปร.5อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพันทา อาเภอโซ่พิสัย... (09 พ.ย. 2558)
แบบ ปร.4อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ตาบลหนองพันทา อาเภอโซ่พิสัย... (09 พ.ย. 2558)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(สถ.ศพด.2) (09 พ.ย. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนบึงกาฬ - นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
                                                              โทรศัพท์ : งานบริหารทั่วไป หมายเลข 0-4249-2475
                                                                              กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล หมายเลข 0-4249-2476
                                                                              กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น หมายเลข 0-4249-2477
                                                                              กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ หมายเลข 0-4249-2478
                                                                              กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ หมายเลข 0-4249-2479
                                                   โทรสาร : 0-4249-2480  อีเมล์ :bkdla_11@hotmail.com
Powered By buengkandla.go.th